Mål: F 9619-13

Avgörande

Då fastighetsbildning inom detaljplnelagt område inte får ske i strid mot planen har en ansökan om avstyckning nekats. Avvikelsen har inte ansetts vara en sådan mindre avvikelse som inte motverkar planens syfte och som därför har kunnat godtas.