Mål: M 6301-13

Avgörande

Tillsynsbeslut. Avledande av vatten från mindre å för turbindrift har ansetts utgöra tillståndspliktig vattenverksamhet. Sedan länsstyrelsen förbjudit verksamheten har Mark- och miljööverdomstolen funnit ett förbud för fortsatt verksamhet varit alltför omfattande och i stället förelagt verksamhetsutövaren att inom 18 månader från domens dag lämna in en ansökan om tillstånd till avledning av vatten för turbindrift vid kvarnen.