Mål: P 1069-14

Avgörande

Sedan klagandena åberopat vittnesförhör har mark- och miljödomstolen avgjort målet på handlingarna utan att avvisa bevisningen. Förfarandet har bedömts utgöra ett sådant rättegångsfel att synnerliga skäl för prövningstillstånd har ansetts föreligga. Sakprövning i Mark- och miljööverdomstolen i stället för undanröjande och återförvisning.