Mål: P 7167-13

Avgörande

Mål nr nr M 7167-13 och nr P 7168-13 ang anmälan om vindkraftsetablering och om bygglov för vindkraftverk.
Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att underlaget vad gäller förekomst av bl.a. fåglar och fladdermöss varit så bristfällig att anmälan om vindkraftsetablering inte kunnat prövas och därmed återförvisat målet till nämnden för komplettering och fortsatt prövning samt avslagit ansökan om bygglov för vindkraftverken.