Mål: F 1868-14

Avgörande

Har ett beslut om fastighetsbildning överklagats efter förrättningens avslutande, och återkallar den som sökt åtgärden sin ansökan, ska enligt 16 kap. 12 § andra stycket FBL under vissa förutsättningar förrättningen undanröjas i den del som återkallelsen avser.