Mål: M 2504-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, med ändring av underinstansernas avgöranden, avslagit en ansökan om tillstånd till vindkraftverk med motiveringen att sökanden inte visat att lokaliseringen är lämplig med hänsyn till förekomsten av känsliga fågelarter, däribland kungsörn.