Mål: P 7061-13

Avgörande

Fråga om förutsättningar för undantag enligt 39 § byggnadsstadgan (1959.612) är uppfyllda. Även fråga om den sökta åtgärden är att anse som en liten avvikelse från detaljplanen enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900).