Mål: P 7283-13

Avgörande

En enstaka observation av vattensalamander har inte ansetts utgöra hinder mot att planlägga ett område för deponi då det av utredningen i målet föreföll saknas lämpliga livsmiljöer för salamandern inom planområdet eller dess närområde. Jfr 4 § artskyddsförordningen (2007:845).