Mål: P 6756-13

Avgörande

Fråga om förutsättningarna för undantag enligt 79 a § byggnadsstadgan (1931:364) är uppfyllda. Även fråga om den sökta åtgärden är att anse som en mindre avvikelse från detaljplanen som enligt 8 kap. 11 § sjätte stycket ÄPBL kan medges,