Mål: M 7166-13

Avgörande

Frågan om krav på försiktighetsmått etc vid spridning av rötslam på jordbruksmark. Mark- och miljödomstolen har funnit att det inte finns skäl att generellt ställa högre krav vid sådan slamspridning än vad som föreskrivs i SNFS 1994:2. Då det inte heller har åberopats några omständigheter i det enskilda fallet som talar för högre krav har nämndens överklagande avslagits.