Mål: F 7714-13

Avgörande

Ledningsrätt har sökts av ett elbolag för en ledning som erhållit nätkoncession enligt ellagen. Det förhållandet att fastighetsägarens argument i huvudsak avser frågor som har behandlats i beslutet rörande nätkoncession medför inte att hans talan mot Lantmäteriets beslut att upplåta ledningsrätt i hans fastighet inte ska prövas i sak.Det har därför varit fel av mark- och miljödomstolen att avvisa fastighetsägarens överklagande av Lantmäteriets beslut varför Mark- och miljööverdomstolen undanröjt beslutet och visat målet åter till mark- och miljödomstolen för prövning i sak.