Mål: M 10143-13

Avgörande

En ansökan om strandskyddsdispens har avvisats eftersom sökanden i Mark- och miljööverdomstolen begärt strandskyddsdispens för annan åtgärd än vad den ursprungliga ansökan avsåg.