Mål: M 1423-13

Avgörande

Omprövning enligt 24 kap. 5 § miljöbalken. Kammarkollegiet har ansökt om omprövning av villkor för tidigare tillståndsgiven vatten-
kraftanläggning i Alsterån. Fråga bl.a. vilken utredningsskyldighet som åvilar Kammarkollegiet avseende behov av nya villkor, miljömässiga konsekvenser, teknisk utfomning och kostnader m.m.