Mål: M 8948-13

Avgörande

I ett mål om föreläggande om försiktighetsmått för en skytteanläggning har Mark- och miljööverdomstolen prövat frågan om vilket antal tävlingar som ska få anordnas under juli månad.