Mål: F 5906-13

Avgörande

Domvilla. En nyttjanderätt, arrende, berördes av en fastighetsreglering. Rättighetshavaren borde rätteligen ha upptagits som sakägare i förrättningen. Eftersom så inte har skett ska Lantmäteriets avslutningbeslut undanröjas och målet återförvisas för ny handläggning.