Mål: F 1477-13

Avgörande

Då en lantmäteriförrättning inte kan delas upp på så sätt att den avslutas i en del och återförvisas till Lantmäteriet i en annan del har Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, undanröjt Lantmäteriets förrättningsbeslut och återförvisat förrättningen i sin helhet till Lantmäteriet för fortsatt handläggning.