Mål: M 1438-13

Avgörande

I ett mål om förbud att bedriva vattenverksamhet har Mark- och miljööverdomstolen funnit att bolaget inte visat att det har rådighet över vattnet och förbudsföreläggandet har därmed inte varit för ingripande. Mark- och miljödomstolens dom har fastställts.