Mål: M 6081-13

Avgörande

I mål om tillstånd till befintlig och utökad djurhållning har Mark- och miljööverdomstolen funnit att risken för fosforläckage inte är sådan att tillstånd på grund av detta inte kan beviljas. Den sökta verksamheten strider därför inte mot de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Inte heller i övrigt har det framkommit skäl som föranleder att ansökan inte ska beviljas. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställer därför Mark- och miljööverdomstolen miljöprövningsdelegationens tillståndsbeslut.