Mål: F 10251-12

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i ett mål om fastighetsbestämning av servitut funnit att en överenskommelse från år 1865 avseende rätt att nyttja stränder är att betrakta som ett officialservitut och att ändamålet med servitutet ska fastställas i enlighet med Lantmäteriets beslut.