Mål: M 6866-13

Avgörande

Fråga om strandskyddsdispens. Särskilda skäl har bedömts föreligga då tomten var ianspråktagen genom åtgärder vidtagna med stöd av tidigare beviljade strandskyddsdispenser.