Mål: P 5702-13

Avgörande

Mål om detaljplan för bostadsbebyggelse. Vid en avvägning mellan fastighetsägarnas intresse av att få en tillfartsväg fram till tomtgräns och motstående enskilda och allmänna intressen, har kommunen bedömt att fastighetsägarnas intresse av tillfartsväg får stå tillbaka. Mark- och miljööverdomstolen har inte funnit skäl att frångå den bedömningen.