Mål: M 2257-13

MÖD 2014:5

Vägledande avgörande

I ett mål som bl.a. rört frågan om dagvatten varit att se som avloppsvatten eller markavvattning har Mark- och miljööverdomstolen kommit fram till att länsstyrelsen inte haft anledning att vidta tillsynsåtgärder.