Mål: P 8223-14

Avgörande

Fråga om tolkning av enskilda planbestämmelser i planer antagna under den äldre plan- och bygglagen (1987:10) i ärenden som inletts efter det att den nya plan- och bygglagen (2010:900) trätt i kraft. Planbestämmelserna ska tolkas i enlighet med den lagstiftning och praxis som gällde vid den tidpunkt då planen antogs.