Mål: F 6899-14

Avgörande

Behov av omprövning av gemensamhetsanläggning har förelegat eftersom frågan om avledning av dagvatten inte var slutgiltigt avgjord. Anordningarna för avledande av dagvatten var bristfälliga och vissa fastigheter översvämmas i en inte obetydlig omfattning. Därför finns behov av en gemensam anläggning för att lösa avledningen på lång sikt och Lantmäteriets beslut om komplettering av gemensamhetsanläggningen har fastställts.