Mål: F 7364-15

Avgörande

Fråga om klander av föreningsstämmobeslut gällande uttaxering av bidrag till samfällighetsförening. Av föreningens stadgar framgick att om stämman ska godkänna uttaxeringen ska styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att i kallelsen till stämman ta del av debiteringslängd. Eftersom någon debiteringslängd inte upprättats fann MÖD att något bindande beslut om uttaxering inte fattats. Det fanns därför inget beslut att klandra varför klandertalan avvisades.