Mål: P 9935-14

Avgörande

En kommun antog en detaljplan som bl.a. gav byggrätt för en hög byggnad avsedd för kontors- och centrumändamål m.m. Byggnaden skulle enligt planen ha en högsta byggnadshöjd om +121 meter och en högsta totalhöjd om +125 meter. Byggnaden var placerad ca 250 meter från en större fjärrvärmeanläggning. Verksamhetsutövaren överklagade kommunens beslut och menade att verksamhetsutövaren riskerade att drabbas av inskränkningar om planen genomfördes. Detta eftersom rök från anläggningens skorsten, med en höjd om ca +108 meter, under vissa förutsättningar kunde träffa byggnaden och medföra olägenheter för dem som befinner sig där. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att kommunen inte har kunnat visa att detaljplanen utformats med skälig hänsyn till den verksamhet som bedrivs vid fjärrvärmeanläggningen. Detaljplanen har därför upphävts.