Mål: F 9168-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ändrat Lantmäteriets beslut om andelstal för utförande av en väg då fastighetens nytta av vägen samt förhållandena i övrigt inte motsvarade de beslutade andelstalen.