Mål: P 3501-15

Avgörande

Bygglov för ett utrymme benämnt takvåning. Detaljplanens bestämmelser angav att vindsbostad endast tillåts under förutsättning att byggnaden inte ändrar huvudkaraktären av trevåningsbebyggelse. Med hänsyn till att utrymmet utgjorde en våning och mot bakgrund av utrymmets utformning bedömde Mark- och miljööverdomstolen, att byggnaden ändrade huvudkaraktär från trevåningsbebyggelse till fyravåningsbebyggelse. Det ansökta bygglovet stred därför mot planbestämmelserna.