Mål: M 11425-14

Avgörande

I mål om godkännande i efterhand av lagnings- och ändringsarbeten på regleringsdamm har Mark- och miljööverdomstolen haft att ta ställning till förutsättningar att föreskriva skyddsåtgärder. Då det varit fråga om uppbyggnad av en helt ny damm (efter haveri) har det, utan hinder av bl.a. tidigare tillstånd, bedömts finnas förutsättningar att föreskriva de skyddsåtgärder som krävs med stöd av miljöbalken för att uppnå gällande miljökvalitetsmål. I målet har inrättande av fiskpassage och minimitappning bedömts vara motiverade och rimliga åtgärder.