Mål: P 327-15

Avgörande

Målet avser ansökan om upphävande av del av förordnade enligt
113 § byggnadslagen. Förordnandet innebar att fastighetsägaren utan ersättning skulle upplåta mark till allmän plats för fastigheter som omfattas av byggnadsplan från år 1966. Marken har inte tagits i anspråk enligt förordnandet. MÖD ändrar inte underinstansernas avgöranden att upphäva del av förordnandet bland annat eftersom ansökan om upphävande avsåg endast en liten del och upphävan-det inte i någon betydande mån inkräktade på genomförandet av syftet med förordnandet att underlätta för fastighetsägarna att ta i anspråk området för rekreation m.m. Även fråga om ansökan har handlagts på ett godtagbart sätt.