Mål: P 2678-15

MÖD 2015:53

Vägledande avgörande

Bedömningen av om en ändring av höjdläget inom en tomt är avsevärd och om marklov därför krävs för åtgärden ska ske med beaktande av förhållandena på platsen. Särskild hänsyn ska tas till tas till hur områdets karaktär förändras och till grannars intressen. En marknivåändring om 50 cm kan utgöra en riktlinje för vad som är en avsevärd ändring.