Mål: P 6029-15

Avgörande

Prövning av bygglov för virkesupplag. Detaljplaneläggning har inte ansetts krävas för att pröva markens lämplighet för det aktuella upplaget. Skäl att neka bygglov har därför inte förelegat på den grunden. Målet har återförvisats till länsstyrelsen för prövning i sak.