Mål: M 4940-15

Avgörande

Strandskyddsdispens. Mark- och miljödomstolen begick ett handläggningsfel genom att lägga fotografier länsstyrelsen tog vid platsbesök, då sökanden inte var närvarande, till grund för bedömningen utan att sökanden dessförinnan fått del av fotografierna. Felet har läkts i Mark- och miljööverdomstolen. I övrigt har domstolen instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att ansökan om dispens ska avslås.