Mål: P 3301-15

MÖD 2016:2

Vägledande avgörande

Fråga om bygglov för garage med förråd ca 1,5 meter från fastighetsgräns. Inom planområdet gäller 39 § byggnadsstadgan. MÖD har funnit att det utifrån fastighetens specifika förhållanden inte finns någon rimlig alternativ placering av byggnaden. Det har därmed funnits särskilda skäl att medge undantag från bestämmelsen. Uppförande av byggnaden har bedömts som att den kan ske utan men för grannen och även i övrigt i enlighet med undantagskriterierna i 39 §. Åtgärden har därför ansett planenlig och byggnadsnämndens beslut om bygglov fastställts.