Mål: M 11536-14

Avgörande

Ansökan om lagligförklaring av ett antal bryggor som disponeras av en båtklubb. Bryggorna är uppförda runt 1975 då det generella strandskyddet infördes. En brygga är uppförd före 1975 och tre bryggor är uppförda efter 1975. Frågan i målet är hur de bryggor som uppförts efter det att det generella strandskyddet införts ska bedömas. MÖD finner att det, även med beaktande av de bestämmelser om strandskydd som då gällde, finns utrymme att bifalla ansökan om lagligförklaring.