Mål: F 5814-15

MÖD 2015:41

Vägledande avgörande

I mål om anläggningsförrättning för väg har mark- och miljödomstolen med tillämpning av bestämmelsen om undersökning i 3 kap. 4 § lag om mark- och miljödomstolar (2010:921) i praktiken hållit syn. Undersökningen har dessutom inte protokollförts i korrekt avseende. MÖD konstaterar att detta utgör ett grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat i målets utgång. Omständigheterna är dock sådana att felet får, i aktuellt fall, anses kunna avhjälpas i MÖD, som avslår överklagandena.