Mål: M 3246-15

Avgörande

Ett vitesföreläggande anses vara tillräckligt klart och precist utformat varför det inte finns någon uppenbar och väsentlig brist i det som utgör skäl att inte döma ut vitet. Mark- och Miljööverdomstolen konstaterar även att underinstansen inte borde ha avvisat ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader utan avslagit detta efter prövning i sak samt avslår nämnda yrkande med hänsyn till utgången i målet.