Mål: F 6153-14

Avgörande

Fråga om det vid upplåtelse av väg uppstått synnerligt men för den upplåtande fastigheten. MÖD fann att så inte var fallet och fastställde lantmäteriets beslut om inrättande av gemensamhetsanläggning och upplåtelse av rätt till väg.