Mål: P 2504-15

Avgörande

Byggnadshöjden för en uppförd byggnad har konstaterats avvika från den i bygglovet angivna och enligt detaljplanen tillåtna. Avvikelsen om 25 cm har inte ansetts som en liten avvikelse med hänsyn till områdets specifika karaktär och att det finns risk att avvikelsen får prejudicerande verkan i omgivningen. Nämndens föreläggande om att vidta rättelse har därför fastställts.