Mål: P 2510-15

Avgörande

Ansökan om bygglov för ändring av befintligt garage. MÖD fann att det på ett tillräckligt tydligt sätt framgick av handlingarna att de sökta åtgärderna står i strid med detaljplan och tidigare givet bygglov. Det var därför riktigt att avslå ansökan