Mål: P 2701-15

Avgörande

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för pråm. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att nämnden haft tillräckliga skäl att avslå ansökan på grund av att placeringen av pråmen på den aktuella platsen inte är lämplig med hänsyn till påverkan på stadsbilden. Mark- och miljööverdomstolen har också funnit att det inte är visat i målet att behovet av den sökta åtgärden är tillfälligt och därmed har det saknats förutsättningar att meddela tidsbegränsat bygglov.