Mål: P 2005-15

Avgörande

Ett växthus har av MÖD bedömts planstridigt i två hänseenden. Dels har växthuset placerats för nära tomtgränsen. Dels har uppförandet av växthuset inneburit att planens bestämmelser om att bara en byggnad får uppföras inte iakttagits. MÖD avslår bygglovsansökan