Mål: P 311-15

MÖD 2015:32

Vägledande avgörande

Genom en bestämmelse i detaljplan har strandskyddet upphävts för vissa delar av planområdet. Området hade pekats ut som ett LIS-område enligt kommunens översiktsplan. Med hänsyn till det stora avståndet mellan det utpekade LIS-området och dess serviceorter fanns det enligt Mark- och miljööverdomstolen skäl att ifrågasätta om det utpekade området verkligen skulle bidra till bibehållen eller utökad service på dessa orter. Det fanns inget underlag i målet som visade att bebyggelsen i det utpekade området skulle ge positiva effekter för servicen i dessa orter. Mark- och miljööverdomstolen har därför funnit att området inte är ett LIS-område och att det inte föreleget särskilda skäl att upphäva strandskyddet. Eftersom upphävande av strandskyddet är en förutsättning för att kunna genomföra detaljplanen har planen upphävts.