Mål: P 3853-15

Avgörande

En villafstighet har ansetts omfattas av förvanskningsförbudet i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen och samtliga instanser har ansett att sökt åtgärd (byte av fönster inom starkt bullerutsatt område) inte varit förenlig med 8 kap. 17 § samma lag. Även om verksamhetsutövaren förelagts att vidta bullerdämpande åtgärder fann Mark- och miljööverdomstolen det inte visat att kravet på ljudreduktion inte kunde uppnås på annat sätt än genom byte till den föreslagna fönstermodellen. Mark- och miljööverdomstolen fann därför att det saknades förutsättningar för att bevilja bygglov för den sökta åtgärden.