Mål: P 2979-15

Avgörande

Genom förhandsbesked har MÖD tillåtit nybyggnad av en vårdcentral på en fastighet med närliggande jordbruksverksamhet. Åtgärden har inte bedömts kräva detaljplaneläggning trots att bl.a. trafiksituationen är komplex. Byggnationen har dessutom inte bedömts påverka landskapsbilden på ett oacceptabelt sätt.