Mål: P 4499-15

Avgörande

Bygglov för balkong har bedömts som en liten avvikelse från detaljplan. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att balkongen visserligen är relativt stor i förhållande till högsta tillåtna byggnadsarea på fastigheten, men med hänsyn till åtgärdens art samt till bebyggelsen i området i övrigt anses åtgärden utgöra en liten avvikelse