Mål: F 1995-15

Avgörande

Inrättande av gemensamhetsanläggningar för vatten, avlopp och väg. Fråga om fastighetsägare, vars fastighet genom intrånget blivit nästan helt ianspråktagen, i mål om inlösenersättning ska få gottgörelse för sina rättegångskostnader oberoende av utgången i målet (16 kap. 14 § andra stycket fastighetsbildningslagen).