Mål: F 10439-14

Avgörande

Efter att bygglov hade beviljats gjordes en ansökan om avstyckning. En detaljplanbestämmelse om förbud mot utfart gjorde att lantmäterimyndigheten ställde in förrättningen. Mark- och miljööverdomstolen har instämt i bedömningen att utfartsförbudet är en avvikelse från planen som inte kan ses som en mindre avvikelse enligt 3 kap. 2 § FBL.