Mål: P 5081-15

Avgörande

Byte av fönster i en byggnad med 1920-talsklassicismens tidstypiska särdrag har inneburit en ändring vad avser bl. a. upphängningssätt material, färg och fönsterindelning. Mark- och miljööverdomstolen gör bedömningen att fönsterbytet är en sådan ändring som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende och därför kräver bygglov (9 kap. 2 § p. 3 c PBL).