Mål: M 7788-14

MÖD 2015:40

Vägledande avgörande

Fråga om tillstånd till torvtäkt inom en del av en mosse där torvtäkt tidigare har bedrivits. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att området har betydelse för mossen som helhet och dess naturvärden samt att området ska ses som en sådan värdefull naturmiljö där torvtäkt inte får komma till stånd (9 kap 6 g § miljöbalken). Ansökan om tillstånd har därför avslagits.